Trening za građansko sudjelovanje - 2. krug

Datum: 03.11.2006
Kategorija: Završeni projekti

Aktivnosti drugog kruga Projekta gradanskog sudjelovanja, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je otpoceo organiziranjem treninga za gradansko sudjelovanje za koordinatore i koordinatorice aktivnosti gradanskog sudjelovanja u gradovima i opcinama u kojima ce se projekt provoditi – Grada Ðakova, te opcina Tovarnik, Nijemci, Bogdanovci, Erdut i Stari Jankovci. Trening je održan 25. i 26. studenog 2006. godine u Hotelu 'Cibalia' u Vinkovicma, a voditelj ove radionice bio je gospodin Eric Berman, konzultant VNG-Internationala i AGORA Central Europe, uz asistenciju HILS-ovih savjetnika za gradansko sudjelovanje, Krunoslava Vukelica i Milene Babic. Sudionici su tijekom treninga dobili pregled pojmova vezanih uz gradansko sudjelovanje, kao što su: Razlika izmedu interaktivnog i tradicionalnog pristupa ukljucivanja gradana u procese donošenja odluka Ljestvica gradanskog sudjelovanja Kriteriji za odredivanje pitanja koja su pogodna za ukljucivanje gradana u rasprave i donošenje odluka, te kriteriji koje lokalna samouprava treba ispuniti za uspješno ukljucivanje gradana Metodologija od 7 koraka za donošenje odluka Razlicite metode i alati za uspješno provodenje projekata gradanskog sudjelovanja. Nadalje, uz potporu strucnjaka, sudionici su izradivali nacrt realisticnog projekta gradanskog sudjelovanja, a koji omogucuje lokalnoj samoupravi da doista radi zajedno s civilnim društvom i zajednicom na postojecim pitanjima unutar njihovih opcina. Naglasak je bio stavljen na podrucje održavanja javnih površina, iliegalne deponije smeca, komunalni red, gospodarski razvitak, turizam, strateško planiranje, opcinski / gradski proracun, ustanove i sadržaji za djecu i mlade. Nakon ovog treninga projekti gradanskog sudjelovanja u partnerskim gradovima i opcinama bit ce nastavljeni konkretnim aktivnostima ukljucivanja i dijaloga s gradanima s ciljem uspostavljanja suradnje i rješavanja kljucnih pitanja u lokalnim zajednicama.

Aktivnosti u sklopu sastavnice I: Međuopćinska suradnja

Datum: 20.09.2006
Kategorija: Završeni projekti

  SASTAVNICA I- MEÐUOPCINSKA SURADNJA:
 Tri su razloga za meduopcinsku suradnju: razmjena informacija i iskustava, suradnja na posebnim podrucjima i zajednicki lobi prema trecim stranama. Jedinice lokalne samouprave bit ce potaknute usvojiti stav da su kroz suradnju sa slicnim ili susjednim opcinama i gradovima mnogo bolje opremljeni za provedbu svojih pravnih obveza i za ispunjavanje ocekivanja svojih gradana, u mnogim slucajevima cak i s manje novca i truda. Postizanje ovog cilja je stoga rašclanjeno u korake.

Razvoj meduopcinskih platformi:
Projekt ce predociti razlicite nacine meduopcinske suradnje – ukljucujuci njihove prednosti i nedostatke – i poduprijeti opcine i gradove uprovodenju odredenog oblika suradnje (platformi) za koju su se oni odlucili da ce provoditi. Kroz platforme se mogu dijeliti novi razvoji i kreativna rješenja, mogu djelovati kao odskocna daska za udruženi projekt za nadvladavanje skupnog problema.
Razvoj šest opcinskih komisija:
  U svakoj od županija bit ce osnovane po tri komisije za rješavanje specificnih pitanja za koje ce se jedinice lokalne samouprave   odluciti tijekom prethodecih aktivnosti Projekta. Cilj je okupiti relevantne lokalne strucnjake i dati im logisticku podršku za ostvarenje njima najvažnijih ciljeva.
  Studijsko putovanje u Nizozemsku:
 Krajem prve godine Projekta zainteresirani predstavnici lokalne samouprave ce biti pozvani na studijski put u Nizozemsku. Cilj je epokazati vec postojece prakticne primjere meduopcinske suradnje i potaci daljnju razmjenu iskustava izmedu hrvatskih i nizozemskih kolega.

Aktivnosti u sklopu sastavnice II: Građansko sudjelovanje

Datum: 20.09.2006
Kategorija: Završeni projekti

SASTAVNICA II – INTERAKTIVNA SURADNJA:

Ova je sastavnica usmjerena na odnos opcina sa svojim gradanima, tj. na uspostavu dijaloga s – uobicajeno – pasivnim subjektima lokalne samouprave i njihovo aktiviranje na rješavanju problema zajednice. Buduci da ovaj dijalog trenutno ne postoji kao stalna i trajna praksa, Projekt se prvenstveno odnosi s pitanjem kako opcine i gradovi mogu uspostaviti dijalog sa svojim gradanima na nacin koji ce biti obostrano koristan.

Treninzi vezani uz gradansko sudjelovanje:
Ova aktivnost sudionicima daje uvid u razlicite pristupe gradanskom sudjelovanju te im omogucuje da se odluce za one koji najviše odgovaraju njihovoj praksi. Takoder se prikazuju i mnogi primjeri – teorijski i prakticni - alata i metoda koje mogu koristiti u svojoj svakodnevnoj praksi. Sporedni, ali ne i manje važan cilj ove aktivnosti, bit ce podizanje svijesti sudionika o mogucnosti i potrebi ovakvog nacina rada u njihovim zajednicama.
Regionalne radionice (NVO-i u gradanskom sudjelovanju):
Buduci da su subjekti lokalne samouprave u najširem smislu rijeci svi pojedinici i organizacije koji žive i djeluju na podrucju neke jedinice lokalne samouprave, ova je aktivnost posvecena nevladinim udrugama kao subjektima lokalne samouprave. Tijekom ove aktivnosti NVO-i dobivaju sažet trening o nacinima suradnje s gradovima i opcinama. Cilj je pokazati da opcine i gradovi mogu dijeliti interese NVO-a i mogu im pridavati pažnju kada civilno društvo i opcine gledaju jedni druge kao timske igrace. Drugi ce se dio treninga baviti vještinama utjecanja na opcinske odluke, i to kroz seriju predavanja i radionica.
Pilot projekti s nizozemskim partnerskim opcinama:
Tijekom prijašnjih projekata HILS-a ostvareno je bratimstvo sedam nizozemskih i sedam hrvatskih opcina. Njihovi se primjeri detaljno opisuju da bi se osiguralo dalje širenje i pouka iz ovih dragocijenih iskustava drugim gradovima i opcinama koje žele primijeniti politiku gradanskog sudjelovanja.
Potpora projektima gradanskog sudjelovanja:
U okviru ove aktivnosti osiguran je financijski poticaj za zapocinjanje samostalnog projekta gradanskog sudjelovanja. Takoder je osigurana potpora strucnjaka za gradansku suradnju tijekom provedbe ovih projekata.

Provedba projekata građanskog sudjelovanja - završen je 1. krug!

Datum: 20.09.2006
Kategorija: Završeni projekti

Plan aktivnosti u sklopu 1. kruga provedbe projekata gradanskog sudjelovanja

Pregled 1. kruga provedbe projekata gradanskog sudjelovanja- ljeto 2006.
U srpnju 2006. godine, HILS je priveo kraju 8 projekata gradanskog sudjelovanja u Osjecko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Osjecko-baranjskoj županiji projekt se odvijao u gradovima Osijeku i Belišcu te opcinama Ernestinovo i Šodolovci. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u projektu su sudjelovale opcine Tompojevci, Tordinci, Borovo i Trpinja. Projekt je u vecini opcina proveden u pet faza koje su obuhvatile formiranje odbora za gradansko sudjelovanje, predlaganje aktualnih tema, izradu i analizu upitnika, javne sastanke i sastanke radnih skupina.
Grad Belišce (partnerska nizozemska opcina Zandvoort) – projekt je otpoceo u sijecnju 2006. godine, pokrivši naselje Belišce. U sklopu projekta gradani su imali priliku izraziti svoje mišljenje o razlicitim aktualnim temama putem upitnika, dostavljenog u svako kucanstvo, te na javnom sastanku, održanom 16. ožujka 2006. godine. Tijekom javnog sastanka, gradani su kao prioritetne teme odabrali razvoj turizma, slobodno vrijeme mladih i onecišcenje zraka. Ove teme dalje ce biti elaborirane kroz radne skupine, koje ce dati prijedloge za rješavanje njihove problematike.
Opcina Ernestinovo (partnerska nizozemska opcina Wageningen) – Projekt gradanskog sudjelovanja u opcini Ernestinovo poceo je u prosincu 2005. godine i proveden je na podrucju cijele opcine. Gradani Ernestinova takoder su svoja mišljenja o aktualnim temama izrazili putem upitnika te na javnom sastanku, održanom 4. travnja 2006. godine. Na javnom sastanku, gradani su kao prioritetne teme odabrali komunalnu infrastrukturu i skrb o starijim osobama. Opcinsko vijece izjasnilo se da ce uzeti u obzir mišljenja i preporuke gradana za rješavanje ovih pitanja, te preporucilo provodenje projekata gradanskog sudjelovanja barem jednom u tri godine.
Opcina Šodolovci (partnerska nizozemska opcina Wageningen) – Projekt gradanskog sudjelovanja u opcini Šodolovci otpoceo je u prosincu 2005. godine, te je proveden u mjestu Silaš. I u ovoj opcini, mještani Silaša dali su svoje mišljenja putem upitnika, te na javnom sastanku, koji je održan 11. svibnja 2006. godine. Tijekom javnog sastanka, gradani su odabrali dvije prioritetne teme – osnivanje kulturno-umjetnickog društva, te osnivanje nogometnog kluba. Nakon javnog sastanka nije se iskazala potreba za daljnju raspravu kroz radne skupine gradana, a opcinsko poglavarstvo ce rado podržati ove aktivnosti u bliskoj buducnosti.
Grad Osijek (partnerska nizozemska opcina Haarlem) – projekt gradanskog sudjelovanja proveden je u gradskoj cetvrti Novi Grad, a otpoceo je u travnju 2006. godine. Tijekom svibnja provedena je anketa u ovoj gradskoj cetvrti, te su gradani putem upitnika mogli dati svoje mišljenje o prioritetnim pitanjim vezanim najviše uz promet i komunalnu infrastrukturu. Nakon analize upitnika, organiziran je javni sastanak 8. lipnja 2006. godine. Na javnom sastanku gradani su diskutirali o predloženim temama, te su kao prioritete odabrali rješavanje specificnih prometnih problema (prometna povezanost, osiguravanje pružnog prijelaza, izgradnja biciklisticke staze). Ukoliko bude interesa od strane drugih gradskih cetvrti, HILS ce sa zadovoljstvom u jesen ove godine uci u realizaciju još jednog projekta gradanskog sudjelovanja u Osijeku.
Opcina Tordinci (partnerska nizozemska opcina Voorst) – projekt gradanskog sudjelovanja u opcini Tordinci zapoceo je u sijecnju 2006. godine, te je proveden na teritoriju cijele opcine. Ovaj projekt bio je djelomicno razlicit od ostalih projekata, buduci da nije obuhvatio ispitivanje mišljenja gradana putem upitnika - jer je na samom pocetku kao prioritetna tema odabrano rješavanje pitanja slobodnog vremena djece i mladih. U Tordincima su 16. ožujka 2006. godine održana dva javna sastanka – sastanak djece viših razreda osnovne škole, te sastanak roditelja. Kao prioritetne teme odabrane su – izgradnja sportske dvorane, informaticka edukacija i uspostavljanje djecjeg vrtica.
Opcina Tompojevci – prve aktivnosti projekta gradanskog sudjelovanja zapocele su u prosincu 2005. godine, a projekt je takoder obuhvatio cijelu opcinu. Gradani su takoder svije mišljenje mogli izraziti putem upitnika dostavljenim u svako kucanstvo, te na javnom sastanku održanom 20. travnja 2006. godine. Na javnom sastanku su odabrane tri prioritetne teme od strane gradana: razvoj gospodarstva i komunalna infrastruktura, djecji vrtic i život mladih. Ove teme su dalje prošle raspravu radnih skupina zainteresiranih gradana, te su nacinjeni i kratkorocni operativni planovi, koji ce usmjeravati aktivnosti vezane uz rješavanje ovih pitanja.
Opcina Borovo – projekt gradanskog sudjelovanja poceo je u sijecnju 2006. godine. U Borovu je takoder provedeno ispitivanje javnog mnijenja gradana putem upitnika, te javnog sastanka koji je održan 26. travnja 2006. godine. Na javnom sastanku, gradani su odabrali tri prioritetna pitanja koja treba rješiti, a to su komunalna infrastruktura, pješacke staze i komunalne usluge. Nakon javnog sastanka, nacini rješavanja ovih tema elaborirani su i kroz radne skupine.
Opcina Trpinja – projekt gradanskog sudjelovanja u opcini Trpinja zapoceo je krajem sijecnja 2006. godine, a proveden je na teritoriju cijele opcine. Javno mnijenje gradana istraženo je putem upitnika, te na javnom sastanku održanom 26. svibnja 2006. godine. Na javnom sastanku gradani su odabrali tri prioritetna pitanja koja treba rješiti, a to su komunalna infrastruktura, razvoj gospodarstva i informiranje gradana. Ocekuju se daljnje rasprave i predlaganje rješenja kroz sastanke radnih skupina.

Analiza provedbe projekta gradanskog sudjelovanja u GC Novi Grad- Osijek

Izvještaj o projektu gradanskog sudjelovanja u GC Novi Grad- Osijek

Demokratizacija u istočnoj Slavoniji

Datum: 31.12.2002
Kategorija: Završeni projekti

Novi sustav lokalne samouprave, zacet u Hrvatskoj kao neovisnoj državi 1992. godine, zahtijeva potvrdu svoje vrijednosti ne samo kroz teorijsko promišljanje i valorizaciju, vec prije svega u rezultatima koje daje. A ti se rezultati iskazuju prije svega u kvaliteti funkcioniranja jedinica lokalne samouprave i njihovoj uspješnosti u upravljanju vlastitim funkcioniranjem i razvitkom. Ovo posljednje ne ovisi samo o raspoloživim materijalnim resursima, vec i o sposobnosti upravljanja. Ova sposobnost ocituje se kako u promišljanju buducega razvitka tako i u aktivnostima provodenja zacrtanih programa kojima se te vizije izražavaju.

Posebno znacenje i osjetljivost za ova pitanja iskazano je na podrucju sjeveroistocne Hrvatske, podrucju ciji je veci dio tek 1998. godine završetkom procesa mirne reintegracije pod okriljem UN prikljucen ustavnopravnom ustrojstvu Republike Hrvatske.

Uocavajuci ove cinjenice, nizozemska organizacija “Interkerkelijk Vredesberaad” (IKV) i belgijska “Balkanactie van de Gemeenten” kao nacionalni koordinatori, s osloncem na Centrum Kontakt Der Kontinenten i drugih, uz potporu nizozemske i belgijske vlade te Vereninging Nederlandse Gemeenten (Udruženja nizozemskih opcina), pokrenuli su projekt “Demokratizacija u istocnoj Slavoniji”. Projekt je pokrenut s ciljem pružanja pomoci procesu uspostave povjerenja medu stanovništvom u ratom zahvacenom podrucju. Izravan ljudski kontakt predstavnika lokalne samouprave ovih zemalja omogucio je bolje upoznavanje obje strane, ali i mogucnost pružanja savjetodavne, projektne pa i materijalne pomoci u prakticnom organiziranju i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na ovom podrucju.

Stoga je predstavnik PRONI centra za društveno obrazovanje iz Osijeka gospodin Bert van der Linde 25. sijecnja 1999. godine posjetio sjedište Osjecko-baranjske županije. U razgovoru s tajnikom Županije mr.sc. Davorom Bruncicem i predsjednikom Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu dr.sc. Zvonimirom Laucem predstavio je projekt “Demokratizacija u istocnoj Slavoniji” ciji su nositelji nizozemska organizacija “Interchurch Peace Council” i belgijska “Balkanactie van de Gemeenten”, u suradnji s devet belgijskih i osam nizozemskih opcina te Udruženjem nizozemskih opcina. U okviru ovoga projekta, koji financira nizozemska Vlada, organizirano je neposredno povezivanje i suradnja nizozemskih i belgijskih opcina s opcinama hrvatskog Podunavlja. Ovi kontakti su vec uspostavljeni te obostrano razmijenjena opcinska izaslanstva.

U okviru ovog Projekta izveden je i ciklus seminara savjetovanja i radionica u okviru kojih su sudionici (nacelnici opcina triju zemalja, predstavnici županija ovog podrucja, strucnjaci razlicitih podrucja, predstavnici politickih stranaka i nevladinih udruga i dr.) razmatrali prakticna pitanja funkcioniranja lokalne samouprave. Uz spoznajne rezultate stecene tijekom ovih skupova, valja istaknuti i njegovanje kulture dijaloga kao zalog zajednickog života i procesa demokratizacije svakog društva.

Tijekom ovog projekta HILS je uspostavio suradnju s nizozemskom “Interkerkelijk Vredesberaad” (IKV) i belgijskom “Balkanactie van de Gemeenten” kao nacionalnim koordinatorima, s osloncem na Centrum Kontakt Der Kontinenten i drugih, uz potporu nizozemske i belgijske vlade te Vereninging Nederlandse Gemeenten (Udruženja nizozemskih opcina). S nekima od ovih organizacija HILS je razvio dubok i prisan odnos, te suradnja i partnerstvo traju i danas.

 

Škola lokalne samouprave

Datum: 28.05.2001
Kategorija: Završeni projekti

Na natjecaj za tzv. mikro-projekte za Demokratski program, koji je raspisala Europska Komisija, delegacija u Zagrebu, HILS se prijavio s projektom “Škola lokalne samouprave”. U ostvarivanju ovog projekta HILS je organizirao dva okrugla stola, tri strucne tribine i sedam radionica od 31. sijecnja do 28. svibnja 2001. godine. Okrugli stolovi obuhvatili su Ustavne promjene u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Osijek, 31. sijecnja 2001; Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Osijek, 28. ožujka, obuhvatili su strucne tribine: Izborni sustav za predstavnicka tijela lokalnih i regionalnih jedinica; Ustav i stabilnost ustava; Ispitivanje javnog mišljenja gradana prema lokalnim izborima, a radionice: Strategijski management lokalne samouprave; E-governement; Funkcije lokalne samouprave; Kako obavljati komunalne djelatnosti; Decentralizacija države i finaciranje; Osiguranje javnog reda i mira u lokalnoj zajednici; Postizborno koaliranje. Sudionici u projektu analizirali su prezentacije i rezultate radnih skupina, sudjelovali su u diskusijama, identificirali glavne probleme i trenirali na konkretnim simulacijama.

Ispitivanje javnog mišljenja građana prema lokalnim izborima

Datum: 01.05.2001
Kategorija: Završeni projekti

Tijekom svibnja 2001. godine, uoci održavanja izbora za predstavnicka tijela lokalne i podrucne samouprave, u suorganizaciji Pravnog fakulteta iz Osijeka i HILS-a provedeno je istraživanje medu stanovnicima Osijeka. Cilj je ove ankete bio utvrditi mišljenja i stavove gradana u pogledu funkcioniranja lokalne samouprave te njihove prijedloge u odnosu na buduce djelovanje.

Rezultate ovog istraživanja predstavio je na strucnoj tribini HILS-a održanoj u prostorima Pravnog fakulteta u Osijeku 10. svibnja 2001. godine mr.sc. Tihomir Borzan, koordinator ovog istraživanja.

 

Razvoj demokracije i lokalna samouprava

Datum: 31.12.2000
Kategorija: Završeni projekti

Svoju obrazovnu djelatnost HILS je razvijao organizacijom ili sudjelovanjem u nizu aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja razlicitih oblika (savjetovanja, seminari, radionice, strucne tribine, okrugli stolovi, publicisticka djelatnost). U izvodenju ovih aktivnosti HILS je uvijek nastojao kao partnere ukljuciti i druge institucije srodnih ciljeva ili programa djelovanja. Dakako, osobitu vrijednost imaju sufinancijeri koji su svojim sredstvima omogucili izvodenje ovih programa.

Tako je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske prihvatio i financirao projekt HILS-a (ugovor potpisan 21. prosinca 1999. godine) pod nazivom “Razvoj demokracije i lokalna samouprava”. Imajuci u vidu opci cilj projekta, a to je ostvarenje u Republici Hrvatskoj civilnog (gradanskog) društva, na nacin da se gradani (samo)osposobljavaju radi znacajnijeg izravnog participiranja u bitnim javnim poslovima, projekt je izveden organizacijom odgovarajucih oblika osposobljavanja (okrugli stolovi, radionice).

Tako je Projekt “Razvoj demokracije i lokalna samouprava” izveden uz financijsku potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, projekt “Škola lokalne samouprave” uz financijsku potporu Europske unije, a “Projekt revitaliziranja zajednice” izvoden u suradnji s International Rescue Committee (IRC) i financijsku potporu Vlade SAD. Projekt je ocijenjen uspješnim.

 

<   12