O teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske

Datum: 10.06.2020
Kategorija: Osnovna

Kriza je stanje kada mnogo toga što je bilo latentno, postaje evidentno. To je osobito slučaj sa aktualnom korona epidemijom, koja je značajno promijenila bioritam svakodnevnog života građana/građanki. Ovo je pravo vrijeme da se spoznaju prednosti i nedostaci dosadašnjeg načina života, imajući u vidi kopernikanske mijene oko informatičke tehnologije i umjetne inteligencije. Osobito se to odnosi na zdravstvo, školstvo, upravu, socijalu, a onda i na teritorijalni ustroj. Stoga nije čudno da je u Hrvatskoj ponovno na dnevni red došla tema – teritorijalni ustroj Hrvatske. Navedeno je interesantno i za predizborno vrijeme, gdje bi trebalo putem ponuđenih programa političkih stranaka koje se nude biračima, svakako biti mjesta oko ustroja lokalne i regionalne samouprave.

Odmah ukazujemo kako teritorijalni (pre)ustroj lokalne (općine i gradovi) i regionalne samouprave (županije) može i mora rezultirati samo kao optiimalno oblikovanje lokalnih i regionalnih zajednica, obzirom na na njihov smisao i svrhu, tj. misiju određivanja i dodjeljivanja nadležnosti kojima bi se regulirale poželjnosti i realizirali: (i) promicanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda; (ii) izgradnja djelotvornog gospodarstva i socijalne države; (iii) jačanje sustava utemeljenog na vladavini prava; (iv) usavršavanja sustava političkog pluralizma i demokracije.

Drugim riječima, navedeno dobija legitimitet i legalitet samo u istinskoj diobi vlasti (horizontalnoj: zakonodavna, izvršna, sudbena vlast; vertikalnoj: lokalna, regionalna, državna i naddržavna vlast). Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suraadnje i uzajamne provjere nositelja vlasti. Samo oblikovanje (dizajniranje) mora biti visoko stručno i etično, na osnovama ex ante vrednovanja, pošteno i umno.

Preduvjet je da se krene od Europske povelje o lokalnoj samoupravi (EPLS), koju smo u cijelosti (2008) ratificirali tako da je ista dio unutarnjega pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi iznad zakona, a to znači i izravno primjenjiva. Ona u sebi razrađuj načelo decentralizacije, načelo demokratizacije, načelo samoorganizacije, načelo supsidijarnsti, načelo razmjernosti, načelo sporazumijevanja u području upravljaanja, načelo predstavničke i izravne demokracije, načelo autonomije, načelo kakvoće sposobnosti i stručnosti zaposlenih, načelo razmjernosti upravnog nadzora, načelo financijskog ujednačavanja i načelo sudske zašite. Drugim riječima, nužno je analizirati koliko i kako smo usvojili i primjenili njena načela, osobito uzimajući u obzir mišljenja i prijedloge Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti VE povodom nadgledanja (monitoringa) „Lokalne i regionalne demokracije u Hrvatskoj“. (Napomena: previše smo „packi“ dobili u tim izvješćima!?)

Do danas niti jedna vlast u tijeku 30 godina u Hrvatskoj nije imala hrabrosti, pa ni znanja i volje da se odgovorno sučeli sa ovom izuzetno važnom i suptilnom problematikom. Navedeno osobito je aktualizirano obzirom na pošast globalizacije (jaka centralizacija i nametanje politika „odozgo“) koja je, između ostalog, znaačajno ugrozila važnost lokalizacije, demokracije, odnosno decentralizacije i uključivanje u odlučivanje „odozdo“. Drugim riječima, preduvjet je istinska decentralizacija sa devolucijom (ne samo delegirati ovlasti, nego i osigurati sve čimbenike za njihovu realizaciju) , tj. konkretiziranje načela supsidijarnosti (razina donošenja relavantnih odluka) da se odlučuje što je više moguće bliže građanima i načelo razmjernosti prema njihovim potrebama i interesima (iznalaženje prave mjere u konkretnim slučajevima). Drugim riječima, razvoj jedinica lokaln e i regionalne samouprave zahtijeva jačanje kapaciteta općina, gradova, županija, prvenstveno to se odnosi na moralni kapital, ali i intelektualni i socijalni kapital. Ustrojavanjem takvog pristupa omogućava se ostvarivanje što je moguće veće individualne i zajedničke slobode, suodlučivanja i socijalne pravednosti za sve. Osigurava se solidarnost, harmonizira se gospodarski razvitak i omogućava se jednakost u šansama za sve ljude i krajeve. Drugim riječima, otvara se prostor svakome da prema svojim sposobnostima, afinitetima, umijću i motivima, ostvaruje svoja htijenja i postane slobodno stvaralačko biće koje će stvarati za svoju sreću i za sreću naroda, zajednice uopće.

Lokalna i regionalna samouprava jačaju harmoniju građana kao pojedinca i institucija, ali i između nižih zajednica i države. Odgovori na ta pitanja mogu se svesti na:
- Sudjelovanje građana u političkom odlučivanju, bilo izravno, bilo preko izabranih predstavnika;
- Obavljanje bitnog dijela javnih poslova;
- Odlučivanje o potrebama i interesima lokalnog (i općeg) značenja;
- Širina nadzornih ovlasti viših tijela;
- Opseg financijske samostalnosti lokalnih jedinica;
- Višerazinsko uobličavanje političko-upravnog ustrojstva i dr.

Kriterijsko dobrota nekog rješeja, za lokalnu samoupravu, smatramo, treba biti – zadovoljstvo stanovništa sa kvalitetom života, odnosno razina zadovoljavanja potreba i interesa. Mjerilo, kao kvantifikacija kriterija oko prehrane, stanovanja, opskrbljenosti, sigurnosti, društvenosti i sl.

Predstoji nam poraditi na razvoju demokracije, tolerancije, multikulturalnosti, ponajprije na lokalnoj razini, kao korektiv centralizmu, isključivosti, samodovoljnosti i sl.

Nažalost, svjedoci smo opće politizacije, tako da i najsvetije ideje se više zloupotrebljavaju, nego upotrebljavaju. Hrvatska je još uvijek visoko centralizirana zemlja s neravnomjernim gospodarskim i socijalnim razvojem svojih krajeva. Centralizaciju slijedi metropolitizacija. Regionalizacija nije temeljito, znanstveno i stručno koncipirana, nije ostvarena decentralizacija sa autonomnim financiranjem, najevidentnije oko pružanja javnih usluga na potrebnoj razini kvalitete. Principi dobre vladavine niti se primjenjuju, a niti dobra praksa se ne afirmira. Raste jaz između bogatijih i siromašnijih krajeva, sve veće je raslojavanje, što je uzrokovalo egzodusom isljevanja.

Umorni smo i ošamućeni dodjeljivanjem sredstava odozgo, koja ipak su nužna, ali nema objektivnih i razvidnih kriterija i mjerila za njihovu distribuciju. Ipak prevladava podobnost, strančarenje, politiziranje, a onda kao posljedica je korupcija, klijentelizam i i pretjerani utjecaj političke moći i ideoloških previranja.

Bitno je spriječavanje konflikata, promicanje stabilnosti, olakšavanje ekonomskog i socijalnog napretka i kreiranje dostatnih zajednica gdje ljudi žele živjeti i raditi, sada i ubuduće. To su takve zajednice gdje slobodan i kreativan čovjek misli kako osjeća, komunicira kako misli, te djeluje kako kaže/piše.

Znači, ima puno posla oko lokalne i regionalne samouprave, a temeljem visoko stučnih elaboracija, te kao posljedica relevantnih pokazatelja, prići i novom krojenju adminsitrativno-teritorijalnog ustroja.

Z. Lauc

O budućnosti obrazovanja

Datum: 15.11.2019
Kategorija: Osnovna

Dok u Hrvatskoj učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola štrajkaju, učenicima i roditeljima je značajno poremećen bioritam učenja i rada, smatramo poželjnim, pa i nužnim, ukazati što se to relevantno događa u svijetu obrazovanja.

UNESCO pokreće ambiciozan projekt „Budućnosti obrazovanja“ (UNESCO Futures of Education Project. April 1919.) koji ima za cilj iznjedriti program za globalno djelovanje i raspravu o učenju i znanju za budućnost čovječanstva i planeta u svijetu sve veće složenosti, neizvjesnosti i nesigurnosti.

Nejednakosti, nasilje i isključenost dovode mnoga društva u krizu. Na taj način sužava se socijalna kohezija i slabi povjerenje u uspostavljene institucije. Svjedoci smo gospodarske krize (neoliberalizam), ekološke (klimatske) krize, socijalne krize (sa posljedicom enormnog raslojavanja stanovništva), kulturne krize (kulturocid), demografske krize (migracije), krize povjerenja (legitimiteta) i identiteta, te najvažnije MORALNE KRIZE. Aktualnost današnjice je arogancija i ignoriranje. Ako prevladaju neznanje i moć, svijet je u opasnosti. ... Civilizacija danas je na točki bifurkacije – ili gore/ ili dole! Krajnje je vrijeme da se uozbiljimo i sučelimo se sa stvarnošću, te preuzmemo odgovornost za budućnost.

Revolucionarne i eksponencijalne mijene u okruženju kao što su nove tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, velike podatke i strojno učenje, izazivaju etičke i upravljačke probleme, pogotovo što obećanja o inovacijama i tehnološkim promjenama imaju neujednačen doprinos ljudskom procvatu.

UNESCO „Budućnost obrazovanja“ prihvaća stajalište da složeni izazovi u današnjem svijetu zahtijevaju inovativna rješenja izvan utvrđenih sektorskih pristupa i formalnih disciplinskih granica. Sve što se rađa i nastaje ima svoj raison d'etre, odnosno svoje uzroke (causae) i posljedice. Istina procesi nisu uvijek linearni, reverzibilni i nezavisni, nego istodobno ireverzibilni i međuzavisni. To upućuje na „uređeni kaos“. Stoga, holistički i interdiciplinarni pristup je nezaobilazan i nužan. Mora se prevladati (negacija negacije) razmišljanje u terminima „postojanja“ tako da se priziva linija filozofskog i društvenog mišljenja koje naglašava potencijale, odbacuje determinizam i izražava fleksibilnu otvorenost prema novom. Cjelina prema većem dijelu, odnosi se kao veći dio prema manjem dijelu, to je tzv. zlatni presjek. Krenuti od jedinstva, a onda vrednovati dijelove – dedukcija je bitna, a onda indukcija. Na određeni način sva relevantna društvena događanja imaju epilog u pravu. Naše spoznaje ukazuju da je PRAVO (kao law) na kraju, iza Biologije, Filozofije, Psihologije, Tehnologije i Ekonomije.

Drugim riječima, vjerujem, jer je nemoguće! Tko nešto tvrdi mora u to vjerovati. Sve nemoguće kada se ostvari, postaje moguće. Umjesto znanja danas je na cijeni zvanje. Treba se odučiti (recesirati) od naučenog! To je temeljno polazište za sve obrazovne reforme. Znači, treba polaziti od sebe i mijenjati sebe, što je lagano konstatirati, ali vrlo teško operacionalizirati. Valja obračunati sa vlastitim egom, ignorancijom, bahatošću i samodovoljnošću. Subjektivna stvarnost jest suma utisaka dobivenih preko naših osjetila. A ona su jako ograničena. Kosmos je samoregulirajući, beskonačan, civilizacija harmonije. Svijest i svjetlost su osnove univerzuma. Samo svjesnošću dolazimo do razumijevanja kako postići sklad, ravnotežu u stvaranju pravoga sebe. Bez toga ne možemo (svjesno) evoluirati. Esencija čovjeka je duh (ljubav) AGAPE.

Naša osjetila su samo prozorčić u beskraju svemira. Drugim riječima „Overtonov prozor“ ukazuje da svaka ideja ima svoj tzv. prozor mogućnosti. Unutar tog prozora o ideji se može naširoko raspravljati, podržavati je, popularizirati ili ozakoniti. Taj se prozor kreće mijenjajući raspon mogućnosti od stava da je „nezamisliv“ do prihvaćanja kao „legalne politike“ i čak ozakonjene politike.

U prirodi su mogući samo oni sustavi koji su determinirani najboljim mogućim – simetrijom, proporcijom i harmonijom, u čijoj osnovi jeste zlatni presjek (V. Avramović)!

Drugim riječima, poželjna je duhovnost, spiritualnost, senzibiliziranost za različitosti s puno empatije za najbolje – najstručnije i najmoralnije projekte, timove i ličnosti.

Što više pitanja postavljaš dobivaš više odgovora, koji otvaraju više pitanja (circulum vitiosis). Kakva će biti uloga obrazovanja u njegovanju i aktualizaciji kreativnosti, mašte i društvene odlučnosti potrebnih za prihvaćanje mogućnosti radikalne rekonfiguracije? Kako možemo preoblikovati naše shvaćanje humanizma kako bismo vodili takvu rekonfiguraciju? Kako lokalno znanje i kultura mogu ojačati društvenu i ekološku održivost?... potrebno je ispitati i budućnost nastave i nastavničke profesije. Koja će biti uloga profesionalnih edukatora u promicanju promjena i inovacija? Koje su ključne relevantne vještine i kompetencije koje će biti potrebne u kontekstu u kojem automatizacija, robotika, umjetna inteligencija i veliki podaci ne samo da mijenjaju način na koji radimo, nego i kako živimo, komuniciramo i učimo? Koje će kompetencije biti potrebne kako bi doprinijele tehnološkim inovacijama i uključivom rastu i održivom razvoju? Kako osigurati fleksibilno i inkluzivno priznavanje i vrednovanje znanja i učenja tijekom života?

Nas posebno zanima budućnost građanstva, demokracije i socijalne kohezije. Svjedoci smo i sudionici jačanja svijesti da globalna i lokalna nisu različite razine društvene stvarnosti, nego intimno i neraskidivo međusobno povezane, zahtijeva stalnu pozornost obrazovanju građanstva i načinima na koje obrazovanje podupire političku participaciju i socijalnu uključenost. Znači pošast globalizacije nužno je amortizirati lokalizacijom. U sve povezanom i međusobno ovisnom svijetu, promjena rodne dinamike, širenje e-uprave, kao i migracije i ljudska mobilnost naglašavaju potrebu za obrazovanjem koje integrira građanske, društvene, kulturne i ekonomske aspekte, odnosno moralne, intelektualne i socijalne kapacitete ljudi i društva. Kako možemo iskoristiti kulturnu raznolikost kako bismo poboljšali zajedničke veze, potaknuli miroljubiv suživot i ojačali socijalnu koheziju? Simpliciranje, unificiranje, jednoobraznost treba minimalizirati, jer bogatstvo je u pluralizmu i raznolikosti.

Valja imati na umu nedavne geopolitičke promjene, ubrzanu degradaciju okoliša i klimatske promjene, promjenjive obrasce ljudske mobilnosti i eksponencijalni tempo znanstvenih i tehnoloških inovacija. Trebalo bi analizirati višestruke moguće buduće tehnološke, društvene, ekonomske i ekološke poremećaje i kako bi obrazovanje moglo utjecati na te budućnosti.

Za razliku od hrvatske kurikularne reforme gdje je akcent na „STEM obrazovanju“, dobro je osvijestiti razmatranje dugogodišnje predanosti UNESCO-a integriranom i humanističkom pristupu obrazovanju i znanju kao javnim dobrima.

Tako u budućnosti javnog obrazovanja poželjno je promijeniti shvaćanje o pravu na obrazovanje u navedenom promjenjivom kontekstu. Zato i izvješće o budućnosti ima za cilj generirati globalni aranžman i raspravu o učenju i znanju u odnosu na budućnost čovječanstva i planeta.

Navedena i druga pitanja zahtijevaju interdisciplinarna i timska istraživanja i odgovore. Izazova je mnogo.

Z. Lauc

Dan otvorenih vrata

Datum: 13.05.2019
Kategorija: Osnovna

Pozivamo Vas na predstavljanje rada Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu i neformalno druženje povodom Dana otvorenih vrata udruga koje će se održati u našem uredu (Trg Sv. Trojstva 3, Osijek - zgrada Rektorata, dvorišna zgrada, prizemlje) u četvrtak 16. svibnja između 10 i 12 sati.

Veselimo se Vašem dolasku!

Više o Danima otvorenih vrata udruga možete pronaći na poveznici https://www.udruge.hr/.

Ante Lauc

Datum: 03.03.2019
Kategorija: Osnovna

Danas nas je napustio dragi prijatelj i neumorni optimista, znanstvenik i praktičar, dugogodišnji aktivni član HILS-a Ante Lauc. Rođen je 1941. u Trebinju, a već 1943. doseljava u Osijek, gdje završava osnovnu i srednju školu. Od 1960-1964 studira industrijsku psihologiju na Filozofskom fakultetu . Nakon diplomiranja radi u OLT-u kao psiholog do 1969. , da bi od 1969-1974 radio u Elektroslavoniji,. Od 1968 do 1973 studira na postdiplomskom studiju na FSB kod mentora prof A. Đuraševića i brani magisterski rad. Doktorirao je 1975. godine te se zapošljava na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Odlaskom u mirovinu 2007. godine ne miruje, nego suprotno, pokušava utjecati na poboljšanje stanja u svojoj Hrvatskoj uvjeravajući sve oko sebe da poštenje i dobrota mora prevladati svoje suprotnosti. Rodbini sućut i utjeha može biti činjenica da ćemo ga se mnogi od nas sjećati i osjećati trajno.

Poziv na skupštinu

Datum: 14.12.2018
Kategorija: Osnovna

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu poziva sve članove na Skupštinu koja će se održati 19.12.2018. u 12:00 sati u zgradi Pravnog fakulteta u Osijeku (Stjepana Radića 13, Osijek).

Dnevni red

Dana otvorenih vrata udruga 2017.

Datum: 24.05.2017
Kategorija: Osnovna

HILS u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2017. koje organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, otvara svoja vrata i poziva građane zainteresirane za naš rad da posjete naš ured na adresi Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku) dana 26. svibnja 2017. od 10,00 do 13,00 sati.

Više o Danima otvorenih vrata udruga 2017. možete pronaći na poveznici:
https://udruge.gov.hr/dani-otvorenih-vrata-udruga/2777

Poziv na Skupštinu

Datum: 12.12.2016
Kategorija: Osnovna

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu poziva sve članove na Skupštinu koja će se održati 15.12.2016. u 12:00 sati u zgradi Pravnog fakulteta u Osijeku (Stjepana Radića 13, Osijek).

Dnevni red

Revizijski uvid u financijsko poslovanje HILS-a tijekom 2015. godine

Datum: 10.07.2016
Kategorija: Osnovna

Nezavisna revizorska tvrtka "Finar" iz Zagreba provela je revizijski uvid u financijske izvještaje Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu za 2015. godinu. Revizijski uvid je potvrdio kako su sva financijska izvješća HILS-a za 2015. godinu sastavljena u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Izvješće o revizorskom uvidu (dokument za preuzimanje)
GFI 2015. HILS (dokument za preuzimanje)

Skupština Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu

Datum: 12.05.2016
Kategorija: Osnovna

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu poziva sve članove na Skupštinu koja će se održati 19.5.2016. u 12:00 sati u zgradi Pravnog fakulteta u Osijeku (Stjepana Radića 13, Osijek).

Materijali za skupštinu:

Skupština 2016 - poziv

Skupština 2016 - dnevni red

Izvještaj o radu HILS-a u 2015. godini

Financijski izvještaj HILS-a 2015.

Financijski plan 2016

Plan rada 2016

Upitnik - samoprocjena 2015

Poziv na uplatu članarina

Datum: 11.05.2016
Kategorija: Osnovna

Temeljem članka 14. i članka 17. Statuta Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu pozivamo sve članove HILS-a da do 16.5.2016. na račun HILS-a uplate članarinu za 2016. godinu.

Odluka o članarini donesena je na Skupštini koja je održana 28.9.2015. godine u Osijeku.

Članarina za fizičke osobe članove udruge iznosi 100,00 kuna godišnje.

Članarina za pravne osobe članove udruge iznosi 1.000,00 kuna godišnje.

Podatci za plaćanje:

Primatelj: Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, Trg Sv. Trojstva 3, 31 000 Osijek
IBAN: HR8124020061100085755 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB uplatitelja
Opis plaćanja: Članarina za 2016. godinu

123 ... 678   >