Što je HILS?

HILS (Hrvatski institut za lokalnu samoupravu) je neprofitna udruga osnovana radi proučavanja i promicanja ideje i prakse lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.

HILS djeluje na poticanju i razvitku lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te osposobljavanju jedinica lokalne samouprave za upravljanje vlastitim funkcioniranjem i razvitkom.

S tim ciljem, HILS:

  • organizira i izvodi programe obrazovanja, stručne i znanstvene skupove i istraživanja
  • organizira i pruža savjetodavne usluge
  • izdaje stručne publikacije
  • razvija međunarodnu suradnju sa srodnim organizacijama
  • ustanovljava i vodi baze podataka o lokalnoj samoupravi te organizira i održava elektronsko sveučilište
  • izrađuje i izvodi projekte namijenjene promicanju i unapređivanju ideje i politike lokalne samouprave.

HILS je osnovan 1998. godine u Osijeku, odakle djeluje i danas.

Idejom i motivom uspio je okupiti ugledne eksperte koji i danas čine temelj njegovog predavačkog i autorskog tima. Tako od 1998. godine nadalje, HILS, temeljem svog djelovanja i uloge u produbljivanju i promociji ideje lokalne samouprave, uživa ugled nezaobilaznog autoriteta u tom području.

Razlozi nastanka

Institucionalna reforma lokalne samouprave 1993. godine značajno je uvećala broj jedinica lokalne samouprave (416 općina, 121 grad i 20 županija u 1997. godini namjesto 115 općina 1993. godine). Ovo povećanje broja jedinica otvorilo je kao prioritetan i ključni problem nedostatak potrebnog broja osposobljenih ljudi spremnih da preuzmu političke i stručne uloge u novom sustavu.

Iskustvo kazuje da u pravilu o sposobnosti načelnika i općinskog poglavarstva ovisi uspješnost djelovanja pojedine jedinice lokalne samouprave. Istodobno, osobito u malim lokalnim zajednicama nema dovoljno stručnih i osposobljenih ljudi za te dužnosti. Takvo stanje ne može ostati bez odraza na kvalitetu i zakonitost rada. Ovdje nije riječ o odsustvu htijenja, već znanja. Istodobno u Hrvatskoj ne postoji praksa osposobljavanja i usavršavanja izabranih odnosno imenovanih lokalnih dužnosnika i službenika unatoč njihovoj spremnosti za učenje.

No, bez posebnih organiziranih poticaja proces učenja i osposobljavanja za prilagođavanje novim uvjetima, kao dijela razvojnog ciklusa, razvoj sporo teče. Stoga se nužnim ukazuje ustanovljavanje organiziranih oblika učenja i osposobljavanja temeljnih nositelja funkcioniranja lokalne samouprave i to kako izbornih i imenovanih dužnosnika u tijelima jedinica lokalne samouprave, tako i čelnika stručnih službi, ali i pripadnika političkih stranaka koje svojom djelatnošću oblikuju politiku u okviru koje se odvijaju procesi lokalne samouprave.

Iskustva u organiziranju institucija čija je djelatnost osposobljavanje za lokalnu samoupravu u svijetu su različita, no zajedničko je jedno: praksa u Europi kazuje da svaka država koja sebe naziva demokratskom u svojoj strukturi ima instituciju koja se bavi tom djelatnošću. Štoviše, pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe 1995. godine osnovana je krovna institucija ENTO (European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities) kao mreža organizacija za osposobljavanje za lokalne i regionalne vlasti. Svake godine ENTO organizira seminare o ključnim pitanjima upravljanja na lokalnoj i regionalnoj razini, izdaje publikacije s podacima o članicama i njihovim aktivnostima, posreduje u povezivanju i uspostavljanju izravne suradnje među članicama, pomaže u razmjeni službenika i izbornih dužnosnika lokalnih i regionalnih vlasti zemalja članica, nastavnika i studenata, pomaže članicama u organizaciji studijskih putovanja u druge zemlje te podupire različite oblike istraživanja u području europske javne uprave.