Završna konferencija u Pakracu

Datum: 26.11.2008
Kategorija: Završeni projekti

U sklopu projekta „Demokratizacija lokalne samouprave" , HILS je u suradnji s Centrom za podršku i razvoj civilnog društva, «Delfin» i Poduzetnickim centrom Pakrac d.o.o., dana 19.11.2008. organizirao završnu konferenciju projekta s ciljem prezentacije postignutog, ali i buducih mogucnosti i nacina poticanja gradanskog sudjelovanja u jedinicama lokalne samouprave.
 
Na konferenciji su predstavljeni primjeri dobre prakse iz HILS-ovog projekta u gradu Iloku i Gradskoj cetvrti Jug II (grad Osijek), te je opisan kompletan tijek i nacin provedbe projekta. Gospodin Pavic, predstavnik tvrtke „Audeo" koja je specijalizirana za istraživanje javnog mnijenja, predstavio je nacin na koji se anketa/upitnik stvara, te kako se njeni rezultati analiziraju.
 
Konferencija je okupila tridesetak predstavnika lokalne samouprave, nevladinih organizacija, ustanova za obrazovanje, poduzetnickih centara, te medija iz Požeško-slavonske županije.
 
Zakljucak konferencije je da bi HILS-ov model gradanskog sudjelovanja bio vrlo prihvatljiv i primjenjiv u jedinicama lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji, no da bi ga trebalo provoditi samo u onim jedinicama koje ce istinski raditi na promociji projekta i ukljuciti što je više moguce ljudi u provedbu istog.

SPONA - Partnerska i operativna mreža za održivi razvoj

Datum: 01.09.2008
Kategorija: Završeni projekti
Projekt „Informiranje i strucna potpora jedinicama lokalne samouprave“ provodi se u sklopu Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osjecko-baranjsku županiju u 2008. godini. Cilj projekta je informirati jedinice lokalne samouprave putem HILS-ove internetske stranice o relevantnim informacijama i dogadanjima od interesa za jedinice lokalne i regionalne samouprave kao što su edukacije, natjecaji i sl. te tim putem ojacati njihov kapacitet. Ovaj projekt je nastavak projekta „LS WEB“ koji se takoder provodio uz potporu Osjecko-baranjske županije.

Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave kroz međuopćinsku suradnju

Datum: 01.09.2008
Kategorija: Završeni projekti

U kolovozu 2008. uspješno je završio projekt "Izgradnja kapaciteta lokalne samouprave kroz meduopcinsku suradnju" koji se provodio uz financijsku potporu Veleposlanstva Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj.

Cilj projekta je bio potaknuti izgradnju kapaciteta jedinica lokalne samouprave u svrhu njihove bolje pripremljenosti za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Projekt je zasnovan na provodenju foruma koji su se sastojali od predavanja, radionica i rasprava o tocno odredenim temama koje ciljna skupina (jedinice lokalne samouprave na podrucju ovih dviju županija) smatra prioritetnim. Obradene su sljedece teme: Predstavljanje Mjere III. Programa SAPARD; Gradansko sudjelovanje; Mediji kao partner lokalnoj (regionalnoj) samoupravi i Upravljanja projektnim ciklusom. Tijekom tih foruma sudionici su imali priliku informirati se o sredstvima i metodama potrebnim za izgradnju kapaciteta te o primjerima dobre prakse; raspravljati o odredenoj temi i postavljati pitanja predavacu (strucnjaku za doticno podrucje koji iza sebe ima bogato radno iskustvo i rezultate); razmijeniti iskustva i napraviti prvi korak ka suradnji na zajednickim projektima. Ovaj je projekt direktno nastavljen na dobre rezultate dijela projekta „Meduopcinska i interaktivna suradnja u istocnoj Slavoniji“.

„Informiranje i stručna potpora jedinicama lokalne samouprave“

Datum: 15.07.2008
Kategorija: Završeni projekti
Projekt „Informiranje i strucna potpora jedinicama lokalne samouprave“ provodi se u sklopu Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osjecko-baranjsku županiju u 2008. godini. Cilj projekta je informirati jedinice lokalne samouprave putem HILS-ove internetske stranice o relevantnim informacijama i dogadanjima od interesa za jedinice lokalne i regionalne samouprave kao što su edukacije, natjecaji i sl. te tim putem ojacati njihov kapacitet. Ovaj projekt je nastavak projekta „LS WEB“ koji se takoder provodio uz potporu Osjecko-baranjske županije.

O projektu "Promicanje građanskog sudjelovanja u Osijeku"

Datum: 01.07.2008
Kategorija: Završeni projekti

Cilj projekta je povecati demokratizaciju i gradanski aktivizam na podrucju Grada Osijeka na nacin da se jedinice mjesne samouprave u Gradu Osijeku motiviraju za usvajanje prakse ukljucivanja gradana u društveni i politicki život zajednice i da se osposobe za sustavno ukljucivanje gradana u svoj rad i za motiviranje gradana na povecani aktivizam.

 

Postizanjem ovih ciljeva povecat ce se gradansko sudjelovanje u mjesnoj samoupravi, gradani ce se osjecati integriranijim u lokalnu zajednicu, a mjesna ce samouprava uslijed povecane demokratizacije imati veci legitimitet i bit ce ucinkovitija u svom radu.

 

Projekt se provodi na podrucju Grada Osijeka, a svih 13 jedinica mjesne samouprave na podrucju Grada Osijeka (mjesni odbori Josipovac, Višnjevac, Osijek lijeva obala, Tenja, Klisa i Sarvaš te gradske cetvrti Retfala, Gornji grad, Industrijska cetvrt, Tvrda, Novi grad, Jug II i Donji grad) su pozvani na seminar/edukaciju o projektima gradanskog sudjelovanja realiziranog kroz HILS-ov projekt „Demokratizacija lokalne samouprave“. Najviše želje za provodenjem cjelokupnog projkta iskazala je gradska cetvrt „Jug II“, te je cjelokupan projekt (od formiranja odbora za gradansko sudjelovanje, definiranja najznacajnijih pitanja, izrade upitnika, analize rezultata upitnika, te održavanje javnog sastanka) u provedbi.

Kroz prijašnji projekt „Meduopcinska i interaktivna suradnja u istocnoj Slavoniji“ cjelokupan projekt je proveden i u gradskoj cetvrti „Novi grad“.

 

Kao trajan produkt ovog projekta ostat ce medijski paket koji ukljucuje vodic kroz gradansko sudjelovanje (prakticni prirucnik o metodologiji ukljucivanja gradana) i film o gradanskom sudjelovanju (audio-vizualni prikaz metodologije ukljucivanja gradana i primjera dobre prakse), a koji ce jedinicama mjesne samouprave poslužiti kao alat za provedbu gradanskog sudjelovanja i nakon završetka projekta, te ce biti dostavljen svakoj jedinici mjesne samouprave kao i gradskom odjelu za  mjesnu samoupravu.

 

Svaka jedinica mjesne samouprave grada Osijeka koja iskaže zanimanje (a to je najvažniji preduvjet za uspješnost projekta) za provedbu projekta po HILS-ovom modelu, dobit ce svu traženu savjetodavnu pomoc od HILS-a i nakon završetka ovog projekta.

Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u socijalnim uslugama

Datum: 29.12.2007
Kategorija: Završeni projekti

HILS je bio clan konzorcija koji su cinile poljske organizacije FSLD The Foundation in Support of Local Democracy (Zaklada za potporu lokalne demokracije), AID Association Integration and Development (SiR) (Udruga za integraciju i razvoj) i EPRD Office for Economic Policy and Regional Development (Ured za gospodarsku politiku i regionalni razvoj) koji je je bio vodeca organizacija te Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge. Troškove provodenja projekta u cijelosti je pokrila Europska komisija.

Projekt se provodio na teritoriju Republike Hrvatske i trajao je od 30.6.2006. do 31.12.2007. Cilj je projekta bio poboljšati opcu kvalitetu socijalnih usluga u skladu s najboljim nacionalnim primjerima iz prakse i relevantnim EU standardima. Specificni su ciljevi bili: Ojacati inovativne kapacitete NVO-a da utemelje suvislo partnerstvo s javnim institucijama na nacionalnoj/lokalnoj razini u pružanju ciljanih socijalnih usluga, u podrucjima gdje treci sektor donosi dodanu vrijednost.

Glavne aktivnosti projekta su bili seminari za izgradnju kapaciteta u kojima je ukupno 256 zaposlenika nevladinih organizacija koje se bave pružanjem socijalnih usluga poboljšalo svoje znanje, vještine i stavove, što je neophodno za sustavnu inovaciju u pružanju socijalnih usluga, te su bili potaknuti na razvoj integriranog okvira socijalnog planiranja i provedbe.

Cetrnaest je predstavnika jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija sudjelovalo u studijskom posjetu Poljskoj u lipnju 2007. Posjetili su 4 grada i u više od 20 sastanaka upoznali su se s poljskim iskustvima vezanim uz strategiju planiranja socijalnih politika; razvoj partnerstva izmedu lokalnih vlasti i nevladinih organizacija; obrazovanje i pružanje drugih usluga mladima s posebnim potrebama; lokalne inicijative i projekte i provodenje kampanje podizanja socijalne svijesti.

U sklopu projekta sudionicama je pružena i savjetodavna podrška.

Završna je konferencija projekta održana u Splitu 13.-15. studenog 2007. Na konferenciji su prezentirani rezultati projekta. U svakoj od 30 lokalnih zajednica koje su sudjelovale u projektu potpisan je sporazum o partnerstvu (13) ili pismo namjere (17), ovisno o stupnju razvoja suradnje izmedu treceg sektora i lokalne administracije za pružanje socijalnih usluga. Provedena je i kampanja za podizanje svijesti na nacionalnoj razini u sklopu koje je održano 66 javnih dogadanja i podijeljeno 2000 primjeraka publikacija "Graditi da traje" i "Mogucnosti gradene povjerenjem", te 11710 letaka i gotovo 2000 plakata.

LS WEB

Datum: 29.12.2007
Kategorija: Završeni projekti

HILS je tijekom 2007. godine provodio projekt LS WEB cija se glavna aktivnost sastojala u kreiranju i održavanju internetske stranice namijenjene jedinicama lokalne samouprave radi jacanju kapaciteta gradova/opcina kroz bolju informiranost odnosno radi postizanja boljeg razumijevanja procesa decentralizacije, boljeg razumijevanja europskih integracija, jacanja kapaciteta za poduzetnicko djelovanje i jacanja financijskih kapaciteta, bolje iskorištenosti mogucnosti financiranja projekata i konstantnog unaprjedenja lokalne samouprave.

Projekt je financirao HILS prije svega u obliku volonterskog rada svojih zaposlenika i suradnika koji su sudjelovali u prikupljanju i uredivanju sadržaja te uz financijsku potporu Osjecko-baranjske županije u okviru programa potpora nevladinim organizacijama u 2007. godini. Ovaj se projekt sadržajno nadupunjava s projektom LOGIN koji HILS provodi kao nacionalni partner medunarodne nevladine organizacije LGI (Local Government Initiative).

Međuopćinska i interaktivna suradnja u istočnoj Slavoniji

Datum: 30.08.2007
Kategorija: Završeni projekti

HILS je, odgovarajuci na razvojne procese lokalne samouprave, u suradnji s VNG Internationalom (odjelom za medunarodnu suradnju Udruženja nizozemskih gradova i opcina) od studenog 2004. do srpnja 2007. Na podrucju Osjecko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije provodio projekt "Meduopcinska i interaktivna suradnja" ciji je cilj bio promocija i konkretna primjena koncepta meduopcinske suradnje.

 

Ciljna su skupina bili predstavnici jedinica lokalne samouprave ovih dviju najistocnijih slavonskih županija koji su ovim projektom stekli svijest o važnosti meduopcinske suradnje za ucinkovitije djelovanje i odgovaranje na probleme s kojima se susrecu. Jedna od glavnih aktivnosti su bili tematski forumi u kojima su sudjelovali gradonacelnici/nacelnici i djelatnici jedinica lokalne samouprave razlicite politicke pozadine. Iz projekta je proizašao i trajan lobi koji ce prema centru promicati interese gradana i udruga dviju županija. Važan dio projekta bio je posvecen gradanskom sudjelovanju, odnosno nacinu na koji opcine i gradovi mogu uspostaviti odnos sa svojim gradanima koji ce biti od obostrane koristi. Sudionicima je dan uvid u razlicite pristupe gradanskom sudjelovanju kako bi se mogli odluciti za one koji najviše odgovaraju njihovoj praksi; prikazani su i mnogi teorijski i prakticni primjeri alata i metoda koje mogu koristiti u svojoj svakodnevnoj praksi; radilo se na podizanju svijesti sudionika o mogucnosti i potrebi ovakvog nacina rada u njihovim zajednicama; izradivali su se i realizirali projekti u suradnji lokalnih vlasti i njihovih gradana sa svrhom veceg ukljucivanja gradana u procese odlucivanja. HILS je uspješno proveo 19 projekata gradanskog sudjelovanja u 17 opcina u koje je direktno bilo ukljuceno preko 5000, a indirektno preko 100 000 gradana. Tijekom projekta su se i dalje razvijali odnosi izmedu pobratimljenih opcina i gradova iz Hrvatske i Nizozemske uspostavljenih tijekom projekta "Demokratizacija u istocnoj Slavoniji", provodene su regionalne radionice za lokalnu samoupravu i nevladine organizacije, a predstavnici jedinica lokalne samouprave sudjelovali su u studijskom posjetu Nizozemskoj i Varaždinu.

 

Građansko sudjelovanje u lokalnoj vlasti

Datum: 17.11.2006
Kategorija: Završeni projekti

U U sklopu malih potpora za 2006. godinu kojim Svjetska banka dodjeljuje sredstva organizacijama civilnog društva koje se bave ukljucivanjem gradana i pitanjima društvenog razvoja, HILS je zajedno sa sedam drugih organizacija u RH dobio potporu za projekt "Gradansko sudjelovanje u lokalnoj vlasti" kojim ce upotpuniti dosadašnje aktivnosti vezane uz promicanje suradnje izmedu tijela lokalnih vlasti i gradana te promicanje gradanskog sudjelovanja kao kljucne sastavnice procesa demokratizacije. HILS je dobivena sredstva iskoristio za realizaciju konkretnih projekata gradanskog sudjelovanja u dvjema opcinama u Osjecko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Realizacija projekta je zapocela 28. kolovoza ove godine.

Projekt "Gradansko sudjelovanje u lokalnoj vlasti" koji je podržala Svjetska banka, pridonio je porastu gradanske angažiranosti u dvjema opcinama u Osjecko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji- gradu Ðakovu i opcini Nijemci. Svaki je gradanin dobio mogucnost da iznese vlastito mišljenje pred dužnosnike lokalnih vlasti, a koje se tice njihova vlastita života u tim lokalnim zajednicama i problema na koje nailaze u svakodnevnom životu.

 Ovaj je projekt takoder pomogao lokalnim vlastima da upotrijebe sistematski pristup za uspostavljanje novih oblika komunikacije izmedu lokalnih vlasti i gradana, za ukljucivanje gradana u procese donošenja odluka i za podizanje svijesti gradana o javnim pitanjima, kao i njihovo razumijevanje odgovornosti i sposobnosti lokalne vlasti.

To se postiglo kroz nekoliko medusobno povezanih i koherentnih koraka projekta: uspostavljanje odbora za gradansko sudjelovanje koji se sastoje od gradana (predstavnika raznih populacijskih skupina unutar zajednice); ispitivanje javnog mnijenja (izrada, distribucija, prikupljanje i analiza upitnika); javni sastanci u svakoj opcini; predlaganje rješenja za probleme koje je prethodno utvrdila radna skupina; konacne odluke o predloženim rješenjima od strane grada/opcine; provedba aktivnosti usredotocenih na rješavanje problema na koje su ukazali gradani.

O projektu Međuopćinska i interaktivna suradnja u istočnoj Slavoniji

Datum: 13.11.2006
Kategorija: Završeni projekti

Ime projekta:

 

Meduopcinska i interaktivna suradnja u istocnoj Slavoniji

 

 

Lokacija:
Osjecko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija

Teme:

  • dobra lokalna uprava
  • meduopcinska suradnja
  • medusobno politicko djelovanje

Ciljne skupine:

  • direktna ciljna skupina: gradovi i opcine u Osjecko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji
  • indirektna ciljna skupina: gradani i civilno društvo unutar ovih gradova i opcina

Provedbena nizozemska organizacija:
VNG International (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Provedbena CEE organizacija:
HILS (Hrvatski institut za lokalnu samoupravu)

Trajanje:
01/11/04 – 01/04/07

Sažetak projekta:

Odgovarajuci zahtjevima procesa razvoja lokalne samouprave, u suradnji s nizozemskim partnerom VNG International, HILS trenutno u dvije najistocnije hrvatske županije provodi projekt ciji je cilj promocija i konkretna primjena koncepta meduopcinske suradnje. Ciljne skupine projekta su gradovi i opcine Osjecko-baranjske županije tj. njihovi dužnosnici, te gradani i djelatnici civilnog društva u ovim županijama.

Ciljevi projekta su da kljucne osobe steknu svijest o potrebi udruživanja opcina i gradova te da im se da na raspolaganje održivo sredstvo za meduopcinsku suradnju. To ce se postici osnivanjem dvaju novih oblika udruživanja kroz koja ce opcine i gradovi djelotvornije i uspješnije odgovoriti na probleme s kojima se susrecu. Kao još jedna tekovina projekta ostat ce i trajan lobi koji ce prema centru promicati interese gradana i udruga dviju županija.

Dio projekta namijenjen gradanima obuhvaca izradu i realizaciju projekata gradanskog sudjelovanja koje provode lokalne vlasti zajedno s organizacijama civilnog društva, daljnji razvitak odnosa s pobratimljenim nizozemskim gradovima (što je jedan od rezultata prethodnih projekata), regionalne radionice lokalne samouprave, studijska putovanja i izradu probnih projekata.

Projekt “Meduopcinska i interaktivna suradnja u istocnoj Slavoniji” jedini je projekt ovog sadržaja koji se trenutno provodi u Hrvatskoj.

 

Ured projekta:

Ured je specificiran kao jedna od aktivnosti Projekta, jer je cilj stvoriti situaciju u kojoj su gradovi i opcine u mogucnosti – uz relativno nizak godišnji doprinos - nastaviti koristiti ured kao centar za meduopcinsku suradnju i gradansko sudjelovanje nakon projekta;

 

Pocetna i završna konferencija:

Osim uobicajenih informativnih i promotivnih ucinaka, konferencije imaju i ulogu inicijatora kritickih stavova prema problemima lokalne samouprave, te ulogu jednog od pokazatelja znacaja i uspješnosti Projekta;

 

Širenje informacija i svijest:

Ovaj ce se aspekt Projekta ostvariti izdavanjem periodike (tiskovno i elektronski) i otvaranjem raspravne platforme na internetskoj stranici projekta;

 

SASTAVNICA I- MEÐUOPCINSKA SURADNJA:

Tri su razloga za meduopcinsku suradnju: razmjena informacija i iskustava, suradnja na posebnim podrucjima i zajednicki

lobi prema trecim stranama. Jedinice lokalne samouprave bit ce potaknute usvojiti stav da su kroz suradnju sa slicnim ili susjednim opcinama i gradovima mnogo bolje opremljeni za provedbu svojih pravnih obveza i za ispunjavanje ocekivanja svojih gradana, u mnogim slucajevima cak i s manje novca i truda. Postizanje ovog cilja je stoga rašclanjeno u korake.

 

Razvoj meduopcinskih platformi:

Projekt predocava razlicite nacine meduopcinske suradnje – ukljucujuci njihove prednosti i nedostatke – i poduprijeti opcine i gradove u provodenju odredenog oblika suradnje (platformi) za koju su se oni odlucili da ce provoditi. Kroz platforme se mogu dijeliti novi razvoji i kreativna rješenja, mogu djelovati kao odskocna daska za udruženi projekt za nadvladavanje skupnog problema.

 

Razvoj šest opcinskih komisija:

U svakoj od županija bit ce osnovane po tri komisije za rješavanje specificnih pitanja za koje ce se jedinice lokalne samouprave odluciti tijekom prethodecih aktivnosti Projekta. Cilj je okupiti relevantne lokalne strucnjake i dati im logisticku podršku za ostvarenje njima najvažnijih ciljeva.

 

Studijsko putovanje u Nizozemsku:

Krajem prve godine Projekta zainteresirani predstavnici lokalne samouprave pozvani su na studijski put u Nizozemsku. Cilj je pokazati vec postojece prakticne primjere meduopcinske suradnje i potaci daljnju razmjenu iskustava izmedu hrvatskih i nizozemskih kolega.

 

Plan aktivnosti u sklopu sastavnice projekta "MEÐUOPCINSKA SURADNJA”

 

SASTAVNICA II – INTERAKTIVNA SURADNJA:

Ova je sastavnica usmjerena na odnos opcina sa svojim gradanima, tj. na uspostavu dijaloga s – uobicajeno – pasivnim subjektima lokalne samouprave i njihovo aktiviranje na rješavanju problema zajednice. Buduci da ovaj dijalog trenutno ne postoji kao stalna i trajna praksa, Projekt se prvenstveno odnosi na pitanje kako opcine i gradovi mogu uspostaviti dijalog sa svojim gradanima na nacin koji ce biti obostrano koristan.

 

Treninzi vezani uz gradansko sudjelovanje:

Ova aktivnost sudionicima daje uvid u razlicite pristupe gradanskom sudjelovanju te im omogucuje da se odluce za one koji najviše odgovaraju njihovoj praksi. Takoder se prikazuju i mnogi primjeri – teorijski i prakticni - alata i metoda koje mogu koristiti u svojoj svakodnevnoj praksi. Sporedni, ali ne i manje važan cilj ove aktivnosti, je podizanje svijesti sudionika o mogucnosti i potrebi ovakvog nacina rada u njihovim zajednicama.

 

Regionalne radionice (NVO-i u gradanskom sudjelovanju):

Buduci da su subjekti lokalne samouprave u najširem smislu rijeci svi pojedinici i organizacije koji žive i djeluju na podrucju neke jedinice lokalne samouprave, ova je aktivnost posvecena nevladinim udrugama kao subjektima lokalne samouprave. Tijekom ove aktivnosti NVO-i dobivaju sažet trening o nacinima suradnje s gradovima i opcinama. Cilj je pokazati da opcine i gradovi mogu dijeliti interese NVO-a i mogu im pridavati pažnju kada civilno društvo i opcine gledaju jedni druge kao timske igrace. Drugi ce se dio treninga baviti vještinama utjecanja na opcinske odluke, i to kroz seriju predavanja i radionica.

 

Pilot projekti s nizozemskim partnerskim opcinama:

Tijekom prijašnjih projekata HILS-a ostvareno je bratimstvo sedam nizozemskih i sedam hrvatskih opcina. Njihovi se primjeri detaljno opisuju da bi se osiguralo dalje širenje i pouka iz ovih dragocijenih iskustava drugim gradovima i opcinama koje žele primijeniti politiku gradanskog sudjelovanja.

 

Potpora projektima gradanskog sudjelovanja:

U okviru ove aktivnosti osiguran je financijski poticaj za zapocinjanje samostalnog projekta gradanskog sudjelovanja. Takoder je osigurana potpora strucnjaka za gradansku suradnju tijekom provedbe ovih projekata.

 

Plan aktivnosti u sklopu sastavnice projekta "GRAÐANSKO SUDJELOVANJE"

Rezultati projekta:

- Kljucne osobe na lokalnoj razini vlasti ce steci svijest, stavove, vještine i iskustva o korištenju meduopcinske suradnje;

- U obje ce županije biti razvijene održive strukture meduopcinske suradnje;

- Bit ce oformljen ucinkovit udružen lobi gradana i opcina;

- sedam hrvatskih gradova i opcina pobratimljenih s nizozemskim partnerima nastavit ce provoditi projekt, koristeci doprinos opcina i gradana.

 

 

 

Opširnije o projektu

12   >