Ostale publikacije HILS-a

Demokratizacija lokalne samouprave

02.05.2008.

Publikaciju u pdf formatu možete preuzeti ovdje: download.

Priručnik Lokalna samouprava: hrvatska i nizozemska iskustva (drugo izdanje)

06.06.2006.

U svibnju je objavljeno drugo izdanje priručnika Lokalna samouprava - hrvatska i nizozemska iskustva. Prvo je izdanje detaljno predstavljeno nešto ranije na ovoj stranici. Novo je izdanje priručnika obogaćeno sa 65 novih stranica odnosno nadopunjeno sa 7 posve novih tekstova. Neki od tekstova iz prvoga izdanja su ažurirani u skladu s novijim zakonima. Drugo je izdanje službeno promovirano na godišnjoj skupštini HILS-a održanoj 06.06.2006.

Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj

U prigodi održvanja Osnivačke skupštine Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu upriličeno je predstavljanje zbornika radova “Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj”. Riječ je o radovima prezentiranim na međunarodnom savjetovanju “Primjena Europske povelje o lokalnoj samoupravi u Republici Hrvatskoj” održanom u Osijeku u 16. i 17. listopada 1997. godine. Zbornik su predstavili dr.sc. Zvonimir Lauc, predsjednik Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu, dr.sc. Nikola Filipović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatskog instituta za ljudska prava i mr.sc. Davor Brunčić, urednik ove publikacije.

Zbornik sadržava tekstove trinaest autora (dr.sc. Zvonimir Lauc: Oblikovanje hrvatske lokalne samouprave u svjetlu ratifikacije Europske povelje o lokalnoj samoupravi; Jasmina Dimitrieva Najdanova: Načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi; dr.sc. Zoltan Szente: Iskustva primjene Europske povelje lokalne samouprave u Republici Mađarskoj; dr.sc. Ante Lauc: Teorija autopoiesis i lokalna samouprava; dr.sc. Branko Smerdel: Prema hrvatskoj teoriji lokalne samouprave; dr.sc. Josip Kregar: Lokalna uprava u sporim promjenama; dr.sc. Branko Babac: O nekim implikacijama zahtjeva za više-razinskim uobličavanjem političko-upravnoga ustrojstva na odredjivanje ovlasti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj; dr.sc. Milan R. Juranović: Permanentna bilanca kao monitor lokalne demokracije; Miroslava Nina Mišković: Koncepcija i ustrojstvo lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj; mr.sc. Davor Brunčić: Elementi osposobljenosti jedinica lokalne samouprave za upravljanje razvojem; dr.sc. Josip Vrbošić: Utjecaj čestih upravnih promjena na položaj gradova primjer grada Osijeka; dr.sc. Nikola Filipović: Ustavno sudska zaštita lokalne uprave i samouprave i mr.sc. Branko Jović: Izgradnja lokalne samouprave u sklopu mirne reintegracije područja pod UNTAES u ustavno-pravni i politički sustav Republike Hrvatske) te, kao priloge, uz Zaključak Savjetovanja, Nacrt Europske povelje o regionalnoj samoupravi te njegovo Obrazloženje kao dokumente tek pripremljene za postupak razmatranja na razini Vijeća Europe.

Ovaj izdavački poduhvat istodobno tiskan na hrvatskom i engleskom jeziku, zajedničko je djelo Osječko-baranjske županije, Pravnog fakulteta u Osijeku i Veleposlanstva lokalne demokracije Slavonije.

Download

Financiranje lokalne samouprave

Zbornik radova, Osijek 1999.

Ocjenjujući da izlaganja sudionika savjetovanja predstavljaju značajan prilog ne samo sagledavanju postojećeg stanja lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj nego i ukazivanju načina i puta njenog daljeg razvitka, sudionici Savjetovanja “Jedinice lokalne samouprave u poreznom sustavu Republike Hrvatske” u Osijeku 12. i 13. studenog 1998. godine. su svojim zaključkom obvezali na pripremu i objavu svih izlaganja u zborniku Savjetovanja.

Zbornik je obuhvatio sljedeće stručne tekstove: Jadranko Crnić (Vladavina prava i porezni sustav), dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat (Demokratizacija financiranja jedinica lokalne samouprave), dr. sc. Božidar Jelčić (Financiranje lokalne samouprave), Hans Bernhard Brockmeyer (Komunalne samoupravne jedinice u poreznome sustavu iz njemačke perspektive), dr. sc. Jure Šimović (Politika financiranja javnih potreba lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj), Antun Palarić (Prijedlog promjena u sustavu financiranja jedinica lokalne samouprave), mr. sc. Davor Brunčić (Financijski aspekti nadležnosti jedinica lokalne samouprave), Zvjezdana Tuma-Pavlov (Porezi iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave -utvrđivanje i naplata), mr. sc. Renata Perić (Naknade kao prihod jedinica lokalne samouprave), dr. sc. Ivan Mecanović (Jedinice lokalne samouprave u poreznom sustavu Republike Hrvatske -Teze za osnove sustava), dr. sc. Branko Babac (Promišljanje obnove hrvatske županije s motrišta financijalnoga -prethodni iskazi) i dr. sc. Ante Lauc (Autopoiesi). Ova publikacija, čiji je nakladnik Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek, izdana je uz potporu Hanns-Seidel Stiftung München i Osječko-baranjske županije. Priredili su je za izdavanje i uredili mr.sc. Davor Brunčić, dr.sc. Zvonimir Lauc, dr.sc. Olivera Lončarić-Horvat, kao uredništvo, sažetke na engleski jezik preveo Tihomir živić. Tehnička priprema je obavljena u INDOK centru Tajništva Osječko-baranjske županije, a tisak u Grafici Osijek.

U prigodnoj svečanosti u dvorani Hrvatske gospodarske komore -županijske komore Osijek u Osijeku 29. travnja 1999. godine Zbornik su javnosti, svojim predstavljanjem, predali dr.sc. Zvonko Lauc, Jadranko Crnić, dr.sc. Olivera Lončarić-Horvat i mr.sc. Davor Brunčić.

Download

Lokalna samouprava: hrvatska i nizozemska iskustva

Naklada HILS-IKV, Osijek, 2001.

Kontakti hrvatskih i nizozemskih stručnjaka okupljenih u okviru projekta “Demokratizacija u istočnoj Slavoniji” rezultirali ne samo spoznajom o potrebi, već i suradnjom nizozemskih stručnjaka koordiniranih od strane IKV-a s hrvatskim okupljenim u HILS-u na pripremi u Hrvatskoj prvog priručnika namijenjenog lokalnoj samoupravi. Priručnik je plod suradnje hrvatskih i nizozemskih stručnjaka. 20 nizozemskih i 27 hrvatskih stručnjaka (od kojih su šest iz službi Osječko-baranjske županije) svoje su spoznaje predali javnosti kroz 52 rada nastala u Hrvatskoj i 21 nizozemskih primjera.

Imajući u vidu potrebe nositelja poslova lokalne i područne samouprave za određenim krugom znanja, publikacija sadržava sedam cjelina:

Temelji lokalne samouprave:

Temeljni pojmovi lokalne samouprave (Z.Lauc), Normativni izvori lokalne samouprave (Z.Lauc), Država i društvo (Z.Lauc), Šaroliko multikulturno društvo (A.Duit), O povijesnom razvitku hrvatske lokalne samouprave (J.Vrbošić);

Sustav lokalne samouprave:

O sustavu lokalne samouprave (D.Brunčić), Znamenja statusa teritorijalne jedinice (D.Brunčić), Država i lokalno upravljanje (D.Brunčić), Tri razine vlasti u Nizozemskoj, Reforme upravnog sustava (D.Brunčić), Građanske inicijative u lokalnoj samoupravi (D.van den Berg), Participacija građana u Haarlemu (E.Besse i J.Springveld), Mjesna samouprava u Hrvatskoj (V.Belaj), Kotarska vijeća u Haarlemu (J.Springveld), Vijeće mladih u Haarlemu (E.Besse), PRONI centar za socijalno podučavanje (T.Škrbić), Udruživanje gradova i općina u nacionalni savez (B.Bakota), Međunarodna suradnja jedinica lokalne samouprave (B.Bakota), Nadolazak europskih regija (J.P.van Iersel);

Funkcije lokalne samouprave:

O funkcijama lokalne samouprave (D.Brunčić), Prostorno uređenje lokalnih jedinica (S.Cupec), Kako obavljati komunalne djelatnosti ž (V.Novoselić), Vlastiti komunalni pogon Općine Čeminac (T.Habuš), Hrvatska lokalna samouprava i koncesije (P.Zima), Poduzetništvo u lokalnoj samoupravi (A.Mašek), Općina u ekonomskom razvoju regije (H.van Oerle), Kako znanjem pokrenuti poduzetnički projektž (D.Šamota), Bez održivog razvoja nema opstanka! (R.Odobaša), Lokalna Agenda 21 u Haarlemu (E.Besse), Platform for mondial affairs općine Voorst (B.Bauer), Obrazovna funkcija u Nizozemskoj (M.Lagerwey -van der Wolf), Briga za mlade u Haarlemu (E.Besse), Projekti rada s mladima u zajednici Woensdrecht (M.Vergouwen), Osiguranje javnog reda i mira u lokalnoj zajednici (S.Ivanda), Pravila ponašanja u lokalnoj zajednici (komunalni red) (K.Ćosić);

Ustrojstvo lokalne samouprave:

Političke stranke i izborni sustav (Z.Lauc), Ustrojstvo općina u Nizozemskoj, Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave (D.Brunčić), Izvršna tijela jedinica lokalne samouprave (R.Podolnjak), Nizozemski gradonačelnik (J.W.Velinden), Organiziranje upravnih tijela (D.Hajduk), Kako organizirati upravuž (D.Brunčić), Položaj i status upravnog službenika (I.Plašćak);

Metodologija rada u lokalnoj samoupravi:

Motivacija i lokalna samouprava (A.Lauc), Etika i integritet u lokalnoj samoupravi (T. Koek), Priznanja jedinice lokalne samouprave (D.Brunčić), Poslovno komuniciranje i društvene konvencije (protokol) (V.Bizjak), Dan u životu gradskog vijećnika (J.Bogers), Jedan dan u životu tajnika grada (G.Kolhorn), Grad -Poticaj inovativne politike (J.Kamminga), Strateški management lokalne samouprave (I.Barković), Pristup strategiji održivog razvitka općine Bilje (D.Varga), Strah od novoga zaustavlja vašu kreativnost (S.Singer), Pregovaranje -vještina koja se može naučiti (S.Singer), Hajdemo plivati ili kako je gradsko plivalište spašeno od zatvaranja (M.Lucas), Mogu li sastanci biti uspješniji (S.Singer), Kvocijent upravljanja vremenom -vaša snaga ili nedostatakž (S.Singer), Kako pripremiti temelje kvalitetnog odlučivanjaž (D.Brunčić), Povećajte svoj kapacitet odlučivanja (S.Singer), Upravni postupak u jedinicama lokalne samouprave (V.Novoselić), Uredsko poslovanje (F.Zdravčević);

Komunikacijski sustav u lokalnoj samoupravi:

Upravljajmo uz pomoć informacija (D.Brunčić), Izgradimo informacijski sustav (D.Brunčić), Oblikujmo komunikacijski sustav (D.Brunčić), Komunikacija u zajednici Woensdrecht (J.Prop), Primijenimo informatičku tehnologiju (D.Brunčić), Društveni marketing i odnosi s javnošću (P.Zima), Novine su moćno oružje (I.Zijlmans), Mediji regionalnog i lokalnog obuhvata (P.Zima);

Financiranje lokalne samouprave:

Financijski kapacitet jedinice lokalne samouprave (D.Brunčić), Općinski i gradski prihodi (Z.Tuma-Pavlov), Financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave (Z.Lučić), Utvrđivanje i financiranje javnih potreba (I.Mecanović), Puno novaca, a ipak ograničeni prostor za izbor (R.Anzion), Kako voditi investicije ž (A.Mašek). Priručnik je predan javnosti u trenutku kada je donošenjem novih zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i izborima za članove predstavničkih tijela ovih razina teritorijalnog organiziranja započela reforma upravnog sustava Republike Hrvatske s naglašenim decentra-lizacijskim usmjerenjem. Stoga su već u trenutku tiskanja ovog izdanja određena prikazana normativna rješenja važeća u trenutku pisanja tekstova povijest. Treba li, međutim, podsjetiti da povijest ima svoje praktično značenje kao podsjetnik na dobra rješenja i promašaje, kao izvor iskustva i spoznajaž Uostalom, i namjera je ovog priručnika prikazati dosadašnja iskustva hrvatske i nizozemske lokalne samouprave. No ta činjenica već danas upućuje na početak priprema za “drugo, revidirano izdanje” koje će postaviti nova pitanja i ponuditi nove odgovore na pitanja koja reforma upravnog ustrojstva, a osobito lokalne i regionalne samouprave sa sobom nosi.

Nakon jednogodišnjeg rada, javnosti je predano zajedničko izdanje IKV-a iz Den Haaga i HILS-a iz Osijeka priručnik “Lokalna samouprava -hrvatska i nizozemska iskustva”. Ovaj projekt u dvorani HGK -županijske komore Osijek 24. svibnja 2001. godine predstavili su svojim pozdravnim riječima dr.sc. Zvonimir Lauc, predsjednik HILS-a i Bert van der Linde u ime IKV-a, koji su istaknuli važnost podizanja znanja i stručnosti dužnosnika u lokalnoj samoupravi. Ovo iznimno izdanje predstavio je njegov glavni urednik mr.sc. Davor Brunčić. Govoreći o ovom jedinstvenom priručniku ukazao je kako edukativna funkcija ovog izdanja korespondira sa ciljevima i temeljnim funkcijama njegovih izdavača, ističući pri tome da je namjera nakladnika da ovom knjigom podsjeti, da poduči, da pomogne i da ohrabri sve nositelje lokalne samouprave u osposobljavanju za upravljanje razvitkom lokalnih zajednica.

I konačno, podsjetimo, nakladnici ovog izdanja su HILS -Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek i IKV -Interkerkelijk Vredesberaad Den Haag (uz financijsku potporu OSCE i Matra programa Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske), uredništvo mr.sc. Davor Brunčić, glavni i odgovorni urednik, Dion van den Berg, dr.sc. Zvonimir Lauc i Bert van der Linde, a tiskar Grafika Osijek.